Podczas siódmej konferencji nt. ochrony ppoż. wiele uwagi poświęcono mającym wejść w życie w styczniu 2018 r. zmianom w warunkach technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, praktycznym aspektom projektowania, budowy i odbiorów wentylacji pożarowej, stałym urządzeniom gaśniczym oraz kwestiom formalno-prawnym w procesie projektowania i odbiorów.

Zorganizowana przez redakcję „Rynku Instalacyjnego” i Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, przy wsparciu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych, VII Konferencja Szkoleniowa „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze − projektowanie, montaż, eksploatacja. Nowe przepisy i wytyczne” odbyła się 30 listopada 2017 w siedzibie SGSP.

Uczestników konferencji powitał st. bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP. Zwracał uwagę na znaczenie poprawnego projektowania oraz planowane zmiany w przepisach dot. bezpieczeństwa pożarowego, które są m.in. efektem konsultacji ze środowiskiem służb pożarniczych.

Zobacz fotorelację >>

W wystąpieniu wprowadzającym dr inż. Grzegorz Kubicki (Politechnika Warszawska) omówił rolę systemów wentylacji pożarowej w strategii ochrony ppoż. budynków wielokondygnacyjnych. Podkreślał, że przepisy określają ogólny cel działania systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego, standardy i wytyczne projektowe oraz sposób wykonania instalacji służący osiągnięciu tych celów. Jednak żeby instalacje były skuteczne, należy je każdorazowo dostosować do specyficznych uwarunkowań konkretnego obiektu, tak aby zapewnione zostało bezpieczeństwo ludzi w budynku oraz warunki działania ekip ratowniczo-gaśniczych. Przywołał także najistotniejsze planowane zmiany przepisów.

Badania i odbiory kanałów wentylacji pożarowej omówił dr inż. Zenon Spik (Politechnika Warszawska). Przedstawił podstawy prawne, wskazywał, jak przygotować instalację do badania i jakich użyć narzędzi oraz jak interpretować otrzymane wyniki. Jak aktywnie chronić przedsionki przed zadymieniem bez względu na liczbę drzwi za pomocą technologii SM_VEST, wskazywał Sławomir Antkowiak (Fläkt Group).

Rolę symulacji w procesie projektowym omówił mgr inż. Wojciech Węgrzyński (Instytut Techniki Budowlanej). Podkreślał, że analizy numeryczne z wykorzystaniem metody CFD są tak powszechne w wentylacji pożarowej, iż często niemożliwe wydaje się przeprowadzenie procesu projektowego bez ich wykorzystania. Choć jest to doskonałe narzędzie wspierające projektanta, rodzi obawy o wysokie koszty obliczeń i długi czas potrzebny na przeprowadzenie symulacji. Argument dotyczący kosztów nie powinien jednak stanowić przeszkody, ponieważ dobrze wykonana analiza CFD pozwala lepiej dopasować system wentylacji do chronionego budynku, co prawie zawsze przynosi oszczędności większe niż koszt jej przeprowadzenia.

Praktyczne problemy podczas projektowania i realizacji systemów wentylacji oddymiającej w garażach i parkingach podziemnych przedstawili kpt. mgr inż. Mateusz Fliszkiewicz (SGSP) i mgr inż. Damian Kubera (rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych), zainspirowani przez firmę Venture Industries. Pierwszy wcielił się w rolę projektanta, a drugi rzeczoznawcy – ich dialog pozwolił wskazać problemy, jakie na co dzień napotykają projektanci, i dotyczył najważniejszych etapów projektowania i uzgadniania. Taka forma przekazania wiedzy spotkała się z dużym uznaniem uczestników.

O tajnikach doboru detektorów oraz projektowaniu i wykonawstwie instalacji detekcji gazów wybuchowych i toksycznych mówiła dr inż. Jolanta Dębowska-Danielewicz (Gazex). Kwestie zasilania, sterowania i integracji instalacji ppoż. ze szczególnym uwzględnieniem wentylacji pożarowej omówił mgr inż. Wacław Kozubal, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych z firmy Cerbex. Wskazywał, o czym rzeczoznawca i projektant wiedzieć powinni w procesie integracji instalacji przeciwpożarowych.

Zagadnienia dotyczące ścieżki wyboru klasy zagrożenia pożarowego, a następnie projektu instalacji tryskaczowej oraz kwestie powierzchni chronionej i skuteczności działania przedstawiła dr inż. Agnieszka Malesińska (Politechnika Warszawska). Wskazywała, że podstawowym elementem projektowym instalacji tryskaczowej, rzutującym na jej rozmiar oraz na wielkość wymaganego źródła wody, jest klasa zagrożenia pożarowego. Nie wolno jej mylić z klasyfikacją budynków według warunków technicznych. Klasyfikacji budynków zgodnie z przewidywanym użytkowaniem dokonuje architekt we współpracy z rzeczoznawcą. Na tym etapie ustalane jest, z jakich materiałów (pod względem palności REI) należy wykonać ściany i sufity pomieszczeń oraz drzwi, uzgadnia się wielkość wydzielonych stref, przewidując wykonanie instalacji tryskaczowych i oddymiających, określa lokalizację przejść instalacji przez przegrody itd. Czym innym jest wybór klasy zagrożenia pożarowego, dla której wykonany zostanie projekt instalacji tryskaczowej. Dokonuje go projektant, a wybór ten powinien zostać potwierdzony przez rzeczoznawcę.

Wiele pytań i dyskusji towarzyszyło wystąpieniu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, st. bryg. w st. spocz. mgr. inż. Piotra Wojtaszewskiego nt. wymagań formalno-prawnych oraz technicznych dotyczących stosowania rozwiązań zamiennych w obiektach budowlanych. Przywołał on aktualne regulacje prawne w zakresie zastosowania rozwiązań zamiennych i wskazywał na konsekwencje stosowania rozwiązań niezgodnych z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Odpowiedział też na często stawiane pytanie: czy ekspertyza zastępuje projekt? Ekspertyza techniczna oraz wydane w jej sprawie postanowienie komendanta wojewódzkiego PSP nie zastępują wymaganych prawem projektów (budowlanego lub urządzeń ppoż. oraz innych pozwoleń). Dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej powinno być realizowane w oparciu o projekt budowlany (wykonawczy), uwzględniający wskazania ekspertyzy oraz postanowienia komendanta wojewódzkiego PSP w sprawie wyrażenia zgody na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach techniczno-budowlanych.

Równolegle odbywała się konferencja zorganizowana przez redakcję „elektro.info” i Szkołę Główną Służby Pożarniczej poświęcona zespołom prądotwórczym i zasilaczom UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną. Poruszano na niej także zagadnienia związane z codzienną pracą służb pożarniczych. Omawiano m.in. różnice w zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych oraz pożaru. Przedstawiono również zasady certyfikacji i dopuszczenia wyrobów budowlanych mających znaczenie dla odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego, a także wybrane zagrożenia stwarzane przez zasilacze UPS w czasie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Sporo miejsca poświęcono problematyce niezawodności zasilania gwarantowanego oraz zapobiegania awariom.