Konferencja zorganizowana przez redakcję „Rynku Instalacyjnego” odbyła się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach 29 listopada 2018 r. Wzięło w niej udział blisko 140 specjalistów. Obradom patronował Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS), Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Konferencji towarzyszyła prezentacja ofert firm dostarczających technologie i urządzenia ppoż.: FläktGroup, Aereco, Belimo, Gazex, GfG Polska, K-Flex, Smay, Systemair, Sursys i Venture Industries. Doradcy techniczni byli cały czas do dyspozycji uczestników spotkaniana firmowych stoiskach.

W wystąpieniu inauguracyjnym dr inż. Grzegorz Kubicki (Politechnika Warszawska) mówił o roli systemów wentylacji pożarowej w strategii ochrony ppoż. budynków wielokondygnacyjnych. Podkreślał, że krajowe przepisy nie wskazują obligatoryjnej drogi projektowej – dla każdego obiektu powinno zostać dobrane rozwiązanie techniczne wskazane przepisami czy standardem projektowym lub rozwiązanie alternatywne (inżynierskie) oparte na wiedzy technicznej.

Zobacz fotorelację >>

W każdym indywidualnym przypadku konieczne jest dokładne ustalenie zagrożeń oraz określenie kryteriów funkcjonalnych zapewniających spełnienie wymagań podstawowych. Kiedy projektant nie jest w stanie w pełni zastosować się do standardu projektowego, można zastosować alternatywne podejście inżynierskie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, które powinno przyjmować określone dla zastosowanego typu instalacji wymagania funkcjonalne. Kryteria funkcjonalne systemów oddymiania klatek schodowych to możliwość opuszczenia kondygnacji poniżej źródła pożaru, ułatwienie działania jednostkom ratowniczo-gaśniczym oraz warunków do przetrwania na i powyżej kondygnacji objętej pożarem. Wśród celów fakultatywnych są warunkowa ewakuacja i oczyszczenie budynku z dymu po zakończeniu akcji ratowniczo-gaśniczej. Prelegent omówił dostępne na rynku rozwiązania i wskazywał na warunki ich zastosowania.

Sławomir Antkowiak (FläktGroup) zaprezentował nowe narzędzie dla projektantów – program pressair.pl do projektowania systemów różnicowania ciśnienia dla różnych rodzajów obiektów i warunków użytkowych, z możliwością skonfigurowania planu budynków, ich kondygnacji, pomieszczeń oraz przegród i otworów okiennych i drzwiowych. Program wyszukuje, a projektant wybiera najbardziej odpowiednie rozwiązania.

Tomasz Burdzy (CNBOP-PIB) omówił zagadnienia kompensacji powietrza na potrzeby wentylacji pożarowej w obiektach kubaturowych. Przypomniał, że wentylatory strumieniowe wyrzucają strugę powietrza z dużą prędkością, co powoduje zjawisko indukcji powietrza i może dojść do stanu, w którym dym „odbije się” z miejsca wywiewu i powróci do przestrzeni oddymianej. Dlatego tak ważny jest dobór wentylatorów oraz ich odpowiedni montaż względem ścian, belek i innych ich elementów przestrzeni chronionej.

O tym, jak projektować wentylację strumieniową w garażach, mówił dr inż. Wojciech Węgrzyński (ITB). Pomimo że wentylacja nie zdławi ognia i nie zapobiegnie rozprzestrzenieniu się pożaru, jest konieczna, gdyż wpłynie na możliwość ewakuacji osób z przestrzeni garażu i akcję gaśniczą, a tym samym pozwoli na redukcję szkód oraz uratowanie konstrukcji budynku. O współpracy systemów detekcji gazów z instalacjami wentylacji i klimatyzacji mówiła dr inż. Jolanta Dębowska (Gazex). Wskazywała m.in. na problemy w akumulatorowniach i garażach, ale też na kwestię nowych palnych czynników chłodniczych stosowanych w układach klimatyzacji i w pompach ciepła.

O współdziałaniu wentylacji pożarowej z samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi mówił kpt. mgr inż. Mateusz Fliszkiewicz (SGSP). Podkreślał znaczenie instalacji tryskaczowych w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się pożarów w obiektach kubaturowych. Przywołał wnioski z badań i pożarów wskazujące na rolę instalacji tryskaczowych współpracujących z wentylacją pożarową. Holistyczne spojrzenie na ochronę przeciwpożarową i tworzenie strategii ppoż. przedstawiała dr inż. Dorota Brzezińska (Politechnika Łódzka). Zastosowanie metody oceny strategii przeciwpożarowej umożliwia weryfikację rozwiązań alternatywnych w stosunku do tych, jakie są na przykład wymagane przez przepisy. Weryfikacja polega na uzyskaniu w strategii rzeczywistej co najmniej równie niskiego indeksu ryzyka pożarowego, jak w strategii oczekiwanej. Metodyka ta jest pomocna m.in. w kwestiach związanych z odbiorami, oceną ryzyka i ubezpieczeniem.

Wojciech Łochnicki (Smay) przedstawił kwestie zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokościowych wg PN-EN 12101-6 dot. systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, opisującej wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień, oraz wg Instrukcji ITB nr 378/2002 dot. projektowania instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych. Podał liczne przykłady zastosowań różnych rozwiązań.

O tym, jak zabezpieczać kanały wentylacyjne za pomocą Systemu 3M Duct Wrap oraz przepusty instalacyjne za pomocą K-Flex K-Fire, mówił Łukasz Sosin (K-Flex). Aktualny stan prawny, kwestie projektowania, wykonania i odbioru instalacji hydrantowych przedstawił dr inż. Grzegorz Ścieranka (Politechnika Śląska). Kolejna konferencja za rok w Warszawie.